Dorit Saphir

Address: Levi Eshkol 62, Tel-Aviv, ISRAEL
Mobile: +972.52.330.9711
Email: dorit.saphir@gmail.com